Kysely: tuotekehityksen menestystekijät pohjoissavolaisissa yrityksissä

23.02.2023, Kai Kärkkäinen, toimiala-asiantuntija

Kyselyn toteutus

NewTech-hanke toteutti helmikuussa 2023 kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää tuotekehityksen menestystekijöiden nykytila ja tärkeys pohjoissavolaisissa yrityksissä. Kyselyssä oli 42 väitettä seuraavista teemoista:

Kunkin väittämän kohdalla kysyttiin, millaisena vastaaja kokee nykytilan yrityksessä ja miten tärkeänä vastaaja pitää väittämää. Esimerkkinä kahdeksan vastaajan arvio ”Ennen lopullista tuotekehitysprojektin/teknisen suunnittelun aloittamista” -teeman väittämien nykytilasta ja tärkeydestä asteikolla 0-5 (Kuva 1).

Kuva 1. Väittämien nykytila ja tärkeys teemassa ”Ennen lopullista tuotekehitysprojektin/teknisen suunnittelun aloittamista”. Suurenna kuvaa klikkaamalla.

 

Kun nykytilan ja tärkeyden välillä tunnistettiin merkittävä ero, nostettiin kyseinen aihe kehityskohteeksi. Esimerkissä väite ”Määritetään tuotekonsepti sisältäen mm. saavutettava asiakashyöty, kannattavuus sekä markkinapotentiaali” nykytila on saanut arvon 2,9 ja tärkeys 5, joten tämä on potentiaalinen kehityskohde (Kuva 1).

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) on poimittu sellaiset tärkeänä pidetyt väittämät, joiden ero nykytilan ja tärkeyden välillä on suuri. Suluissa esitetään teema, johon väite liittyy.

Taulukko 1. Kyselyn perusteella tunnistetut kehityskohteet. Suurenna taulukkoa klikkaamalla.

 

Kyselyyn vastasi viisi henkilöä yritysten johdosta ja kolme tuotekehityksestä. Vastausmäärän vähäisyyden vuoksi tuloksiin on syytä suhtautua kriittisesti.

Pohdinta

Pohjois-Savon talous ja kehittyminen ovat riippuvaisia tuotteiden ja palvelujen viennistä, minkä vuoksi niiden kehittämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Tämä kysely nosti esiin joukon tuotekehitykseen liittyviä kehityskohteita, joihin mm. EU-rahoitteisilla hankkeilla on mahdollista etsiä ratkaisuja. Tuotekehityksen alkupäässä, konseptointivaiheessa tehdään tuotteen ja palvelun menestymisen kannalta ratkaisevia valintoja, mikä näkyy sen tärkeyden painotuksessa. Merkittävänä kehityskohteena kyselyssä nousi tuotekehitystiimin toimivuus ja sisäinen kommunikointi. Myös asiakasymmärrykseen lisäämiseen tulisi tämän kyselyn perusteella panostaa nykyistä enemmän.

Tämä kysely toimikoon hyvänä yrityksenä tunnistaa tuotekehitykseen liittyvät kehityskohteet. Yrityksenä siitä syystä, että vastaajien määrä jäi kovin alhaiseksi. Parhaimmillaan tämäntyyppinen kysely voisi luoda perustaa kehittämistoimille, aina yritystason uudistamisesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Tulosten perusteella koulutusorganisaatiot pystyisivät kohdentamaan TKI-toimintaa tunnistettujen ”gäppien” poistamiseksi saaden aikaan vaikuttavuutta aluetasolla. Myös yrityskohtaisille kehittämisprojekteille kyselyn tulokset antaisivat mainion lähtökohdan, minkä kehitysyhtiöt voisivat huomioida aktivointitoimissaan. Edellä mainituista syistä tämä kysely kannattaa toistaa myöhemmin uudelleen, hyvän ”markkinointikampanjan” jälkeen.

Tuotekehityksen menestystekijät -kyselyn raportti PDF-muodossa

Kai Kärkkäinen
Toimiala-asiantuntija
NewTech-hanke